Categorieën

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Maison et Moi handelend onder de handelsnaam debestekrijtverf nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van debestekrijtverf nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. debestekrijtverf nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.3 debestekrijtverf nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt debestekrijtverf nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden debestekrijtverf nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen debestekrijtverf nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door debestekrijtverf nl op haalbaarheid is beoordeeld.

3.2 debestekrijtverf nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren

onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

4. Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. debestekrijtverf nl zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging en/ of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal debestekrijtverf nl de koper hierover tevoren inlichten.

 

5. Levering

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


6. Prijzen

6.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle prijzen op de site zijn inclusief 21% BTW.

7. Zichttermijn

7.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.
7.2 Voorzover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.
7.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
7.4 Speciaal bestelde producten en/of op kleur gemaakte verven kunnen niet worden geretourneerd.

 

8. Betaling

8.1 Betaling geschiedt vooraf via bankoverschrijving of Ideal.
8.2 Voor bedrijven is het mogelijk om na overleg met debestekrijtverf nl te betalen via factuur. Betaling dient dan te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door debestekrijtverf nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
8.3 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van debestekrijtverf nl op de koper onmiddellijk opeisbaar.
8.5 debestekrijtverf nl heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
debestekrijtverf.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
debestekrijtverf nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8.6 debestekrijtverf.nl biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay. Indien je voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag door debestekrijtverf.nl overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: www.afterpay.nl/nl/klantenservice/betalingsvoorwaarden


9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door debestekrijtverf nl geleverde zaken, daaronder medebegrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van debestekrijtverf nl totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met debestekrijtverf nl gesloten overeenkomsten is nagekomen.
9.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht debestekrijtverf nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.4 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
9.5 Door debestekrijtverf nl geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.6 Voor het geval dat debestekrijtverf nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan debestekrijtverf nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van debestekrijtverf nl zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

10. Incassokosten

10.1 Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
10.2 Indien debestekrijtverf nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
10.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
10.4 Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

11. Gegevensbeheer

11.1 Indien u een bestelling plaatst bij debestekrijtverf nl dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van debestekrijtverf nl. debestekrijtverf nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
11.2 debestekrijtverf nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
11.3 debestekrijtverf nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

12. Garantie

12.1 debestekrijtverf nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
12.2 De garantietermijn van debestekrijtverf nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan:
a. nagelaten verzorging, of
b. opzettelijke beschadiging, of
c. onoplettendheid, of
d. onoordeelkundig gebruik.
12.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

13. Afbeeldingen en specificaties

13.1 Alle afbeeldingen (foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc.) op de internetsites van debestekrijtverf nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

14. Overmacht

14.1. debestekrijtverf nl is niet aansprakelijk, indien en voorzover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
14.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van debestekrijtverfnl, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
14.3. debestekrijtverf nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is debestekrijtverf nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

15. Annuleringen

15.1 Vanaf het moment van bestelling tot aan het moment van verzending geldt dat u de bestelling altijd kosteloos kunt annuleren zonder een opgaaf van redenen. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten.
15.2 Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan is debestekrijtverf nl genoodzaakt u de verzendkosten (en eventueel gemaakte extra kosten) in rekening te brengen.
15.3 Alle annuleringen dienen schriftelijk aan debestekrijtverf nl kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail, fax of post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en ordernummer te vermelden.
15.4 Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan debestekrijtverf nl hebt gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.
15.5 Reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen debestekrijtverf nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij debestekrijtverf nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


 

Mila